Créer un site internet

Trener personalny

Treningi personalne s? postrzegane jako us?uga luksusowa, zarezerwowane dla w?skiego grona osób. Czy s?usznie? Ile kosztuje trener personalny i od czego zale?y jego cena?

Jeszcze kilka lat temu, trenowanie pod okiem trenera personalnego, czy cho?by regularne konsultacje z nim, by?y traktowane w kategoriach fanaberii, na któr? mog? pozwoli? sobie bogate osoby. Obecnie, niemal ka?dy klub fitness oferuje tego typu us?ugi, w du?ych miastach powstaj? wyspecjalizowane studia treningu personalnego, a na rynku co miesi?c przybywa nowych trenerów.

Coraz trudniej spotka? osob?, korzystaj?c? z oferty fitness klubu, która nie mia?a nigdy styczno?ci z trenerem personalnym. Nasze zarobki sukcesywnie rosn?, ?wiadomo?? dbania o zdrowie jest coraz wi?ksza, a dost?pno?? takich us?ug coraz wi?ksza. Co za tym idzie cena treningu personalnego staje si? przyst?pna. Przyjrzyjmy si? zatem: co wp?ywa na jej wysoko??, jak mo?na j? obni?y? i czy zawsze wysoka cena oznacza wysok? jako???

Z tego artyku?u dowiesz si?:

Za co p?acimy trenerowi personalnemu

Instytucja trenera personalnego jest szeroka i zak?ada kompleksowe podej?cie do potrzeb klienta. W wi?kszo?ci przypadków, pierwszym impulsem do zg?oszenia si? do trenera personalnego jest ch?? poprawy swojej sylwetki i ogólnej sprawno?ci fizycznej. Wyra?a si? to najcz??ciej poprzez rozpisanie planu treningowego, konsultacje dietetyczne czy wspólne trenowanie i nauka techniki ?wicze?. Wi?cej informacji na ten temat znajdziesz w artykuleTeoretycznie na tym mo?na zamkn?? wachlarz oferty, któr? maj? trenerzy. Teoretycznie, bo w rzeczywisto?ci okazuje si?, ?e oferta trenerów jest du?o szersza.

Dobry trener personalny potrafi Ci? odpowiednio zmotywowa? i pomaga Ci wyznacza? kolejne cele. Niejednokrotnie obserwowa?em relacje, w których trener doprowadza? do zmiany stylu ?ycia swoich klientów. Dzi?ki odpowiednio prowadzonemu treningowi, potrafi wp?ywa? na nasze samopoczucie: roz?adowa? frustracj?, pobudzi?, czy po prostu wprowadzi? w dobry nastrój. Okazuje si? z czasem, ?e w?a?nie ten terapeutyczny aspekt pracy trenera staje si? najistotniejszy z punktu widzenia klienta.

Trener personalny powinien mie? holistyczne podej?cie do swoich podopiecznych. Oczywiste jest, ?e jego podstawowych zadaniem jest prowadzenie treningów indywidualnych. Jego praca nie powinna ko?czy? si? na 60 minutowym treningu personalnym. Lubi? mówi?, ?e trenujemy z lud?mi 24h/dob?. Trener powinien wp?ywa? na wszystkie aspekty prozdrowotne swojego klienta tak, aby zmienia? jego tryb ?ycia na zdrowszy. Co przez to rozumiem? Kilka przyk?adów:

  • wsparcie i kontakt z klientem poza godzina treningów (np. wyznaczanie dodatkowych aktywno?ci fizycznych)
  • budowanie ?wiadomo?ci ruchowej w?asnego cia?a (np. dlaczego bol? mnie plecy w odc. l?d?wiowym)
  • uczenie odczytywania sygna?ów dawanych przez organizm (np. z czego wynikaj? skurcze)
  • nauka ?wiadomych zakupów/konsumpcji (np. wybieranie w?a?ciwych produktów, da? w restauracji)
  • pomoc w organizacji dnia pracy z punktu widzenia prozdrowotnego (np. organizacjach posi?ków)

Je?li zastanawiasz jak wybra? trenera personalnego, to polecam Ci artyku? na ten temat:

?rednia cena treningu personalnego

?rednia cena treningu personalnego w Polsce to oko?o 85 z?. Rozbie?no?? cen treningów jest bardzo du?a. Na takich portalach jak mo?na znale?? oferty treningów ju? w cenie 20 z?/h. Z kolei popularni trenerzy, których mo?esz ?ledzi? na portalach spo?eczno?ciowych, takich ja lub  potrafi? bra? 200 z?, a czasem nawet wi?cej, za jeden trening. Wysoko?? ceny jest najcz??ciej uzale?niona do?wiadczenia trenera, lokalizacji oraz d?ugo?ci naszej wspó?pracy.  Przyjmijmy jednak, ?e najcz??ciej cena waha si? w przedziale 40 – 140 z?. Wi?c od czego dok?adnie zale?y cena treningów?

?rednia cena treningu personalnego w Polsce to 85 z?, a w Warszawie wynosi oko?o 100 z?.

Do?wiadczenie trenera

Mo?na spodziewa? si?, ?e im trener bardziej do?wiadczony tym jego stawki b?d? wy?sze. Jak pokazuj? badania, ceny treningów personalnych nie s? istotnie zwi?zane z d?ugo?ci? sta?u zawodowego danego trenera. Pocz?tkuj?cy trenerzy, pracuj?cy w zawodzie mniej ni? rok, potrafi? oferowa? swoje us?ugi w podobnych cenach, co Ci z wieloletnim sta?em. Tak?e to zale?y od tego na ile trener „ceni si?”.

Mo?na powiedzie?, ?e w przypadku do?wiadczonych trenerów, mamy wi?ksze prawdopodobie?stwo wysokiej ceny za trening. Przestrzegam przed odwrotnym my?leniem! Wysoka cena w ?adnych wypadku nie gwarantuje wysokiej jako?ci us?ug.

 

Wielko?? miasta, a cena treningu personalnego

Najbardziej podstawowym czynnikiem, który ró?nicuje cen?, jest wielko?? miejscowo?ci w której przyjdzie Ci trenowa?. Jak ?atwo si? domy?le?, w du?ych miastach jest zwyczajnie dro?ej. Poni?sza tabela dok?adnie pokazuje ró?nice w cenie treningów. Co ciekawe, najwy?szy przedzia? dotyczy tylko jednego miasta: Warszawy, cena treningu wynosi tam ?rednio 100 z? za trening.

Miejsce treningów

Bardzo istotnie, na cen? treningu, wp?ywa miejsce, gdzie b?d? odbywa? si? trening. To naturalne, ?e cena b?dzie wysoka w klubie typu premium, pe?nym najnowszego sprz?tu, po?o?onym w ?cis?ym centrum miasta w presti?owej lokalizacji. Natomiast w osiedlowym klubiku bez klimatyzacji, ze sprz?tem z lat 90-tych i zaniedban? szatni? mo?emy liczy? na ni?sze ceny. Niestety, nie zawsze w klubie premium spotkamy lepszego trenera, ni? na osiedlowej si?owni. Spróbuje  usystematyzowa? te ceny i poda? przybli?one wide?ki.

Najwi?ksz? grup? stanowi? kluby ze ?redniej pó?ki, takie jak: W takich klubach mo?esz spodziewa? si? cen za trening w granicach 60 – 120 z?. Cena b?dzie oczywi?cie zale?e? od miejscowo?ci czy samego trenera.

Do?? ciekawym przypadkiem s? kluby typu low-cost, które w ostatnim czasie podbijaj? polskie miasta. Kluby te charakteryzuj? si? nisk? cen? karnetu, przy jednocze?nie bardzo wysokim standardzie wyposa?enia i minimaln?, niemal zerow?, liczb? pracowników obs?ugi (recepcji, trenerów i instruktorów). Do tych klubów mo?emy zaliczy?: McFit czy CityFit. W tych klubach trenerzy personalni s? niezale?ni i maj? pe?n? swobod? dzia?ania, wystarczy, ?e kupi? karnet. Ca?a kwota za trening trafia do ich kieszeni. To powoduje, ?e jest tam bardzo wielu trenerów, a presja na obni?enie cen ogromna. W tych klubach rozstrza? cen jest najwi?kszy. Tak naprawd?, to loteria na kogo trafimy. Nie ma regu?y.

Standard klubu ?rednia cena za jeden trening Przeci?tne wide?ki
Niski (np. kluby osiedlowe) 70 z? 40 - 90 z?
?redni (np. Calypso, Fabryka Formy, Zdrofit) 80 z? 60 - 120 z?
Premium (np. Holmes Place) 100 z? 80 - 140 z?
tzw. low-cost (np. McFit, CityFit) 80 z? 40 - 140 z?

Jak obni?y? cen? treningu personalnego?

Oczywi?cie, najprostszym sposobem obni?enia ceny, jest znalezienie trenera, który b?dzie ta?szy. Co jednak je?li upatrzyli?my sobie trenera, ale jego stawki s? dla nas za wysokie? Mamy co najmniej dwie mo?liwo?ci obni?enia ceny.

Standardowym zabiegiem w ofercie trenerów s? pakiety treningowe. Zazwyczaj, cena treningu jest ni?sza w przypadku kupowania ich w pakiecie, a nie pojedynczo. Z punktu widzenia klienta jest to te? pewnego rodzaju mobilizacja i zobowi?zania, które mo?e pomóc, zw?aszcza na pocz?tku. Z punktu widzenia trenera – klient na d?u?ej. Je?li jeste?  wstanie zap?aci? z góry za pewn? ilo?? treningów (np. 10 lub 20) – ?wietnie, skorzystaj z tej okazji i wynegocjuj z trenerem lepsz? stawk?. Ró?nica w cenie za jeden trening mo?e wynosi? nawet 40%. Przyk?adowo, pojedynczy trening kosztuje 140 z?, a w pakiecie ju? tylko 100 z?. Poni?sza tabela pokazuje przyk?adowy mechanizm rabatu w zale?no?ci od wielko?ci pakietu.

Wielko?? pakietu Cena za pakiet Cena za jeden trening.
1 140 z? 140 z?
3 390 z? 130 z?
5 600 z? 120 z?
10 1100 z? 110 z?
20 2000 z? 100 z?

Trening w grupie

Drugim sposobem obni?enia ceny jest trening w parze lub ma?ej grupie (do 4 osób). Oczywi?cie, nie b?dziemy mogli wtedy liczy? na stuprocentow? uwag? trenera, ale jeste?my wstanie trenowa? nawet za 1/3 wyj?ciowej kwoty! Dzielimy si? kosztem treningu na dwie, trzy czy nawet cztery osoby. W takiej sytuacji nie tylko obni?amy cen? treningu, ale równie? mamy partnerów b?d? partnerki treningowe.

 
 
×